Is er toekomst voor theologen en religiewetenschappers? – Reliwerk Best NYC Escorts/ Manhattan Escorts girllookup.com Long Island Escorts

Interviews no image

Gepubliceerd op 20 mei 2012

Is er toekomst voor theologen en religiewetenschappers?

De komende maanden zal Reliwerk in een 10-delige serie aandacht besteden aan de arbeidsmarktkansen van verschillende reli-professionals. In deze eerste aflevering komen twee vooraanstaande theologen aan het woord. Martha Frederiks is hoogleraar Missiologie en directeur van het Centrum voor Interculturele Theologie, Interreligieuze Dialoog, Missiologie en Oecumenica (IIMO) aan de Universiteit Utrecht. Lieven Boeve werkt als hoogleraar fundamentele theologie, lerarenopleider en decaan aan de KU Leuven; ook is hij voormalig internationaal voorzitter van de Europese Vereniging voor Katholieke Theologie.

Door: Robert Reijns

Hoe denkt u over de huidige arbeidsmarkt-kansen voor reli-professionals als religiewetenschappers en theologen?
– Martha Frederiks: “Ik denk dat het goed is een onderscheid te maken tussen zojuist afgestudeerden en mensen die al wat langer in het beroepsveld actief zijn. Degenen die in het verleden theologie studeerden, hadden vaak een klassiek theologische opleiding met een focus op de joods-christelijke traditie en een beroepsuitgang richting kerk. Uitzonderingen daargelaten natuurlijk. Die groep is al wat langer aan het werk. Met name de mensen die als gemeentepredikant of in het gemeentepastoraat werkzaam zijn, krijgen in het midden van hun carrière vaak een moment of periode van bezinning: bieden de huidige werkzaamheden wel voldoende uitdaging en doorgroeimogelijkheden om er tot de pensionering werkzaam te blijven? Een deel van de gemeentepredikanten constateert dan dat zij nog wel eens ‘iets anders’ zouden willen maar moeten tevens tot de conclusie komen dat de mogelijkheden van een carrièreswitch beperkt zijn. Je ziet dan met name een grote belangstelling richting het categoriaal pastoraat.
De huidige generatie studenten die nu afstudeert heeft over het algemeen een bredere – en vaak meer religiewetenschappelijke – academische vorming dan mensen die in het verleden ‘theologie’ studeerden. Voor hen is ‘de kerk’ niet meer de voornaamste werkgever. Zij vinden eerder werk in de sectoren van onderwijs & media (breedste zin van uitgeverij tot webbeheerder of journalistiek) en in de beleidsmatige sector van (semi)overheid en NGO’s. Voor professionals die in andere takken werkzaam zijn – denk aan de media, beleid, charitatieve of ontwikkelingsorganisaties – is het wat gebruikelijker om van baan te wisselen en zijn de doorgroeimogelijkheden groter”.
– Lieven Boeve: “Op dit ogenblik zijn kerken en kerkelijke organisaties hun werking en hun personeel grondig aan het herstructureren en vernieuwen. Er is niet (alleen) sprake van kerkafbouw maar vooral van kerkelijke reorganisatie. Het aantal werknemers neemt duidelijk af, doordat de relevantie van kerken en kerkelijke organisaties afneemt: ontkerkelijking en pluralisering zijn daar de bekende oorzaken van. Tegelijk is de leeftijdspiramide van kerken en kerkelijke organisaties van dien aard, dat zelfs in deze situatie de behoefte aan professioneel geschoolde werkkrachten steeds groter wordt. Voor de toekomst van kerken is het trouwens van het allergrootste belang dat het personeel, zoals priesters en zielverzorgers, van hoge professionele kwaliteit is. Dit zorgt ervoor dat de vraag vanuit de maatschappij naar zulke professionals steeds groter zal worden”.

Welke oude en onontgonnen gebieden bieden kansen voor reli-professionals in de toekomst?
– Martha Frederiks: “Vooropgesteld denk ik dat aan academisch opgeleide mensen, die kritisch kunnen reflecteren en goed kunnen analyseren, altijd wel behoefte zal zijn. Vraag is natuurlijk: waar op de arbeidsmarkt kun je straks nog terechtkomen? Naast onderwijs en algemene (semi-)beleidsfuncties, denk ik met name aan de ‘NGO-wereld’ waarin thema’s rond religie, religie en conflict, islam, burgerschap etc. steeds prominenter op de agenda zijn komen te staan.
De behoefte in het kerkelijk spectrum aan academisch opgeleide, full-time werkende mensen in dienst van een kerk of kerkelijke organisatie zal vermoed ik steeds verder afnemen door o.a. de verdergaande secularisatie en de daaraan gekoppelde teruglopende financiën van dit soort ‘organisaties'”.
– Lieven Boeve: “Ik denk dat er op korte en middellange termijn een zeer grote vraag kan ontstaan naar professioneel geschoolde theologen voor onderwijs, pastoraal werk, wetenschappelijk onderzoek en maatschappelijke werk/dienstverlening. Die nood zal in de komende twintig jaar niet afnemen. Daarnaast kan men ook een groeiende behoefte voorspellen aan experts in de wereldgodsdiensten, in de interreligieuze dialoog en voor de bredere zingevingsmarkt”.

Welke adviezen hebt u voor werkzoekende religiewetenschappers en theologen? Misschien in het buitenland gaan kijken als er in Nederland en Vlaanderen geen banen meer zijn?
– Martha Frederiks: “Aan studerenden zou ik in eerste instantie willen aanbevelen: volg je passie. Studeer datgene wat je echt interesseert, want passie voor een thema of vak is een belangrijk aspect dat je in een baan inbrengt als meerwaarde. Aanbevelingen voor werkzoekenden in deze tijd van economische crisis en schaarste kunnen snel aanmatigend klinken. Ik vind het daarom lastig om daar goede uitspraken over te doen. Ik zou denken aan iets als: kijk naar al je vaardigheden (dus ook schrijfvaardigheid, omgaan met groepen, spreekvaardigheid en kritische habitus) en niet alleen naar je directe disciplinaire vorming en kennis. Misschien dat zo’n houding de cirkel van potentiële werkgevers wat vergroot”.
– Lieven Boeve: “De Vlaamse markt is voor de meeste theologisch geschoolden ruimschoots voldoende. Dat geldt ook voor theologen met een doctoraat, behalve als ze een academische/universitaire loopbaan op het oog hebben. In dat geval bieden buitenlandse arbeidsmarkten niet alleen kansen, maar is ervaring in het buitenland met andere universiteiten haast voorwaarde geworden om aan een Vlaamse universiteit een loopbaan te kunnen uitbouwen”.

Robert Reijns is antropoloog en werkzaam voor o.a. de website Nieuwwij.nl
Back to Top ↑

Frilco Philippines Corporation Hazardous Waste Transport Laguna clickonetic best photobooth photo-coverage laguna Free themes elementor pro web services web development