Best NYC Escorts/ Manhattan Escorts girllookup.com Long Island Escorts

Actueel

Gepubliceerd op 16 juli 2018

VU-onderzoeker Pieter Coppens krijgt Veni-beurs van kwart miljoen euro

Pie­ter Cop­pens krijgt de Veni voor zijn on­der­zoek ge­ti­teld: De wor­tels van sa­la­fis­ti­sche ko­ran­uit­leg: het ko­ran­com­men­taar van al-Qa­si­mi. De beurs biedt ruim­te om drie jaar on­der­zoek te doen. Cop­pens richt zich in zijn on­der­zoek op het ont­staan en de ver­sprei­ding van sa­la­fis­tisch ko­ran­com­men­taar, met als cen­traal fi­guur de is­la­mi­ti­sche ge­leer­de Jamal al-Din al-Qa­si­mi (d.d. 1914) uit Da­mas­cus en zijn ko­ran­com­men­taar De Schoon­he­den van In­ter­pre­ta­tie (Ma­ha­sin al-ta’wil).

Ver­an­de­ring in is­la­mi­tisch den­ken
Cop­pens ver­wacht dat zijn on­der­zoek nieuw licht zal schij­nen op cru­ci­a­le ver­an­de­rin­gen in het is­la­mi­tisch den­ken eind 19e en begin 20e eeuw. Bo­ven­dien kan zijn stu­die deels ver­kla­ren waar­om de meer­dui­dig­heid aan be­te­ke­nis­sen die pre­mo­der­ne is­la­mi­ti­sche ge­leer­den aan de tekst van de koran toe­schre­ven in de mo­der­ne tijd als steeds pro­ble­ma­ti­scher er­va­ren werd en in­ge­ruild is voor een gro­te­re in­to­le­ran­tie voor am­bi­guïteit. Cop­pens: “Het sa­la­fis­me is een is­la­mi­ti­sche stro­ming die van­daag de dag in maat­schap­pe­lij­ke de­bat­ten vaak ge­wan­trouwd wordt. Ik zal dan ook mid­dels po­pu­la­ri­se­ren­de ar­ti­ke­len en le­zin­gen over mijn on­der­zoek een bij­dra­ge le­ve­ren aan de ken­nis­voor­zie­ning die nodig is voor een nauw­keu­rig maat­schap­pe­lijk debat.”

Ko­ran­com­men­taar in his­to­risch con­text
Zijn pro­ject be­staat uit 3 delen. Eerst brengt hij de dis­ci­pli­ne van ko­ran­com­men­taar in kaart in de Le­vant in de 19e eeuw, en ana­ly­seert hij hoe deze in vorm en in­houd ver­an­dert door de op­komst van de boek­druk­kunst en on­der­wijs­ver­nieu­win­gen in de laat-Os­maan­se Ara­bi­sche we­reld. Hij plaatst het ko­ran­com­men­taar van al-Qa­si­mi zo in zijn his­to­ri­sche con­text, zowel in­tel­lec­tu­eel als so­ci­aal en po­li­tiek. Ten twee­de legt hij zich toe op een nauw­keu­ri­ge le­zing van de uit­ge­brei­de in­tro­duc­tie van het com­men­taar, waar­in al-Qa­si­mi zijn visie op de cor­rec­te me­tho­de van ko­ran­in­ter­pre­ta­tie ont­vouwt, en een aan­tal case stu­dies uit het com­men­taar zelf waar­uit deze me­tho­de blijkt. Als derde kijkt Pie­ter Cop­pens naar de re­cep­tie van al-Qa­si­mi’s ko­ran­com­men­taar in de 20e eeuw, en on­der­zoekt hij de in­vloed ervan op de op­komst van een ‘sa­la­fis­tisch her­me­neu­tisch pa­ra­dig­ma’, dat in de mo­der­ne tijd veel do­mi­nan­ter ge­wor­den is dan het his­to­risch ge­weest is in de is­la­mi­ti­sche we­reld.

Loop­baan
Pie­ter Cop­pens stu­deer­de Ara­bi­sche taal en cul­tuur aan de Rad­boud Uni­ver­si­teit, pro­mo­veer­de aan de Uni­ver­si­teit van Utrecht en is nu uni­ver­si­tair do­cent bij het Cen­trum Is­la­mi­ti­sche The­o­lo­gie (CIT) aan de VU. Hij schreef eer­der een boek over soe­fis­tisch ko­ran­com­men­taar, uit­ge­bracht bij Edin­burgh Uni­ver­si­ty Press.

Bron: VU
Back to Top ↑

Frilco Philippines Corporation Hazardous Waste Transport Laguna clickonetic best photobooth photo-coverage laguna Free themes elementor pro web services web development