Best NYC Escorts/ Manhattan Escorts girllookup.com Long Island Escorts

Actueel

Gepubliceerd op 14 februari 2020

Katja Tolstaja benoemd tot Fenna Diemer-Lindeboom (FDL) hoogleraar aan de VU

Het College van Bestuur van de Vrije Universiteit heeft met ingang van 1 februari 2020 Katja Tolstaja benoemd tot Fenna Diemer-Lindeboom (FDL) hoogleraar op het terrein van ‘Theology and Religion in Post-Trauma Societies’.

VU-we­ten­schap­per Katja Tol­sta­ja is een in­ter­na­ti­o­naal ge­re­nom­meerd on­der­zoe­ker op het ge­bied van de ver­wer­king van de trau­ma­ti­sche er­va­rin­gen in post-Sov­jet­lan­den die het ge­volg waren van het Sov­jet­be­wind (1917-1991). Met een door haar op­ge­zet om­vang­rijk in­ter­na­ti­o­naal en mul­ti­dis­ci­pli­nair net­werk van on­der­zoe­kers richt ze zich spe­ci­aal op de ont­wik­ke­ling van een The­o­lo­gy after Gulag, waar­in de meest diep­gaan­de exis­ten­tiële vra­gen aan de orde wor­den ge­steld die op­ge­roe­pen wor­den door sys­te­ma­ti­sche vor­men van ont­men­se­lij­king. Zij weet daar­bij een dy­na­mi­sche syn­er­gie te creëren tus­sen re­li­gie­we­ten­schap­pe­lij­ke en the­o­lo­gi­sche on­der­zoeks­tra­di­ties.

Lees hier verder.

Bron: VU | Foto: Youtube
Back to Top ↑

Frilco Philippines Corporation Hazardous Waste Transport Laguna clickonetic best photobooth photo-coverage laguna Free themes elementor pro web services web development