Vrijwilligers

Gepubliceerd op 8 februari 2020

Gezocht: Secretaris voor het bestuur (1-3, Jorwert)

Pioniersplek Nijkleaster zoekt een Secretaris voor het bestuur. Het betreft een vrijwilligersfunctie voor 4-8 uur per week.

De Stifting Nijkleaster wil een nieuw klooster (nij kleaster) vormen in de omgeving van het dorp Jorwert. De doelstelling is om een plek te creëren waar mensen zich in alle rust kunnen terugtrekken om zich te bezinnen en om op adem te komen. Tegelijkertijd is het een plaats waar mensen elkaar ontmoeten in liturgie en gesprek, stilte en wandeling, plezier en recreatie. Zo wordt in Nijkleaster gezocht naar nieuwe wegen voor het evangelie en wordt een aandeel geleverd aan persoonlijke, kerkelijke en maatschappelijke vernieuwing.

Nijkleaster en haar samenwerkende partners willen een alternatief model aanbieden om daarmee zowel individuele gelovigen en zinzoekers als kerkelijke gemeenten te inspireren. Het doel is om gestalte te geven aan een open klooster, waar gasten uit een veelheid aan tradities terecht kunnen voor rust, inspiratie en gemeenschap (stilte, bezinning en verbinding). De kerk van Jorwert vervult een centrale functie bij de activiteiten. Daarnaast wordt ook hard gewerkt aan een fysiek nieuw klooster op de locatie Nijkleaster-Westerhûs.

Nijkleaster wil bewust omgaan met de Friese taal, cultuur en geschiedenis zonder andere culturen en identiteiten uit te sluiten.

De organisatie

Dat Nijkleaster de eerste zeven jaar van haar bestaan heeft kunnen uitgroeien tot wat het nu is, is met name te danken aan de kerkelijke gemeente Westerwert en de grote groep enthousiaste vrijwilligers, die op heel verschillende terreinen hun krachten en talenten met passie voor Nijkleaster inzetten.

De leiding van Nijkleaster berust bij het bestuur. Het bestuur bestaat momenteel uit zeven personen. De Kleasterried is het uitvoerend orgaan, waarin de verschillende groeperingen die binnen Nijkleaster actief zijn, vertegenwoordigd zijn. Op dit moment zijn drie medewerkers aan Nijkleaster verbonden: ds. Hinne Wagenaar als pionierpredikant, ds. Saskia Leene als deeltijd pastor en Gerko Last als deeltijdmedewerker fondswerving en communicatie. Het bestuur van de stichting zal zich de eerstkomende periode, naast de reguliere onderwerpen, vooral bezig houden met de realisatie van de kloosterlocatie Westerhûs. 

Wat heeft Nijkleaster te bieden
Samen met de voorzitter speelt de secretaris een belangrijke rol in het bestuur wat betreft de verslaglegging, agendering en beleidsvorming. Samen met de andere bestuursleden, medewerkers en vrijwilligers vormen zij een hecht team, dat zich met passie en enthousiasme inzet om de droom, die Nijkleaster voor ogen staat, verder mee uit te werken.

De secretaris
Van de secretaris wordt verwacht dat hij of zij de ambitie van Nijkleaster van harte onderschrijft en bereid is zich ‘mei hert en siel’ in te zetten om de doelstelling in de volle breedte te realiseren.

Binnen het bestuur van Stifting Nijkleaster is de secretaris samen met de voorzitter verantwoordelijk voor de regie van het bestuur. Hij of zij heeft gevoel voor bestuurlijke zaken en weet besluiten om te zetten in adequate acties. De secretaris verricht de taak in nauw samenspel met de voorzitter en de pionierpredikant. Gezien de samenstelling van het bestuur worden vrouwen nadrukkelijk uitgenodigd om te reageren op deze vrijwilligersfunctie.

Taken
– De secretaris stelt, samen met de voorzitter, de agenda op voor bestuurvergaderingen.
– De secretaris stuurt de vergaderstukken tijdig aan de bestuursleden (en genodigden).
– De secretaris zorgt voor de notulering van de bestuurlijke vergaderingen.
– De secretaris is verantwoordelijk voor het verzamelen, ordenen, opbergen en archiveren.
– De secretaris is verantwoordelijk voor de administratie van leden, donateurs en vrienden.
– De secretaris zorgt voor periodieke actieplannen en rapportages (jaarverslag)
– Een aantal van deze zaken wordt al gedelegeerd aan vrijwilligers, maar blijft onder de verantwoordelijkheid van de secretaris.

Functie-eisen
– Heeft als secretaris ruime bestuurservaring
– Heeft ervaring met het toezien op en/of aansturen van een organisatie
– Heeft goede contactuele eigenschappen (houdt van mensen en documenten)
– Heeft ruime ervaring met een digitale werkomgeving. Kan werken met de programma’s van Microsoft Office en vergelijkbare software.
– Heeft in ieder geval een dag(deel) per week beschikbaar voor deze functie.

Graag reageren voor 1 maart 2020 op info@nijkleaster.nl

Voor meer informatie:
Alex Riemersma (voorzitter), e-mail: a.m.j.riemersma@gmail.com, tel.: 06-51334778 of Hinne Wagenaar (pionier-predikant), e-mail: post@hinnewagenaar.nl, tel.: 058-2550998.

Bron: Nijkleaster

Tags:
Back to Top ↑